fbpx

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ขยายวงกว้างไปมากยิ่งขึ้น และบริษัทฯ ยังคงให้บริการแก่ลูกค้าและผู้ที่มาติดต่ออย่างต่อเนื่อง

ทางบริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากลูกค้าและผู้มาติดต่อทุกท่าน ดังต่อไปนี้
1.  ผู้มาติดต่อทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่
2.  หากมีการร้องขอเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย ผู้มาติดต่อต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทุกครั้งที่ร้องขอ
3.  ทั้งนี้ หากไม่ได้รับความร่วมมือ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวที่กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ หรือเชิญออกนอกพื้นที่และอาจไม่ดำเนินการให้มีการรับ-จ่ายสินค้าในทุกกรณี

รับสั่งสินค้าจากจีน ติดต่อโรงงานจีน
“…ไม่มีปิดรอบ ไม่มีขั้นตํ่า คิดค่าขนส่งตามจริงไม่ปัดเศษ..”

Facebook Fanpage

ติดต่อเรา

Facebook :

PACK CARGO นำเข้าสินค้าจากจีน

Tel :

063-789-9461