เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ขยายวงกว้างไปมากยิ่งขึ้น และบริษัทฯ ยังคงให้บริการแก่ลูกค้าและผู้ที่มาติดต่ออย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากลูกค้าและผู้มาติดต่อทุกท่าน ดังต่อไปนี้ 1.  ผู้มาติดต่อทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ 2. ...